Všeobecné informácie k spracovaniu osobných údajov

 1. Dotknutá osoba – kupujúci/návštevník webstránky,
  Prevádzkovateľ – prevádzkovateľ internetového obchodu: Violetta Fashion,
  Violka s.r.o, Čierna Lehota 207, 04936, IČO: 54338212,DIČ: 2121631908
 2. Príjemcovia osobných údajov: Slovenská pošta , Packeta Slovakia s.r.o. Učtovnícka firma
  JAKON.
 3. Prevádzkovateľ vzhľadom na rozsah a predmet svojej činnosti nemá povinnosť v zmysle §
  44 zákon č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov stanoviť zodpovednú osobu. Avšak,
  pokiaľ máte akékoľvek otázky v súvislosti s Vašimi osobnými údajmi, napíšte nám na mail:
  info@violetta.sk. telefonicky volajte na číslo:+421908557529, alebo nás navštívte osobne na
  vyššie uvedenej adrese prevádzkovateľa.
  Prevádzkovateľ stránky zodpovedná za spracúvania osobných údajov podľa nariadenia
  európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri
  spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len GDPR) Dotknutá
  osoba má právo sa na základe písomnej žiadosti u prevádzkovateľa domáhať sa informácií o
  svojich osobných údajoch, ktoré sú predmetom spracúvania alebo likvidácie či opravy svojich
  osobných údajov prevádzkovateľom.
 4. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť pravdivé a aktuálne osobné údaje. Práva dotknutej
  osoby upravuje kapitola 3 GDPR. Dotknutá osoba má právo: podať sťažnosť dozornému
  orgánu, namietať proti spracúvaniu, požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným
  údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, na opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie
  spracúvania osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť údajov.
  Poučenie o právach dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať:

a. potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
b. vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v
informačnom systéme v rozsahu identifikačné údaje prevádzkovateľa a sprostredkovateľa (ak
je ustanovený); účel spracúvania osobných údajov; zoznam alebo rozsah spracúvaných
osobných údajov; poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné
údaje, čas platnosti súhlasu alebo oznámenie, ktorý právny predpis ukladá povinnosť osobné
údaje poskytnúť; tretie strany, ak im majú byť osobné údaje poskytnuté; okruh príjemcov, ak
im majú byť osobné údaje sprístupnené; forma zverejnenia osobných údajov, ak majú byť
osobné údaje zverejnené; tretie krajiny, ak sa má uskutočniť prenos osobných údajov do
týchto krajín,
c. vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého prevádzkovateľ
získal jej osobné údaje na spracúvanie,
d. vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom
spracúvania,
e. opravu alebo likvidáciu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov,
ktoré sú predmetom spracúvania,
f. likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom
spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môžete požiadať o ich vrátenie,
g. likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu
zákona,
h. blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho
platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe jej súhlasu. Uvedenú žiadosť
alebo informácie o úniku osobných údajov či iné závažné skutočnosti týkajúce sa spracúvania
osobných údajov prevádzkovateľom možno adresovať prevádzkovateľovi, na vyššie uvedenej
adrese alebo na tel. čísle:+421908557529, resp. na elektronickej adrese: info@violetta.sk.

Právo na prístup k osobným údajom

Ako dotknutá osoba máte právo, aby Vám prevádzkovateľ potvrdil, či spracúva osobné údaje,
ktoré sa Vás týkajú. Ak prevádzkovateľ Vaše osobné údaje spracúva, máte právo získať k nim
prístup a ďalšie informácie o účele spracúvania Vašich osobných údajov, kategórii
spracúvaných osobných údajov, o tom, komu boli alebo majú byť Vaše osobné údaje
poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to
možné; ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii, máte
právo byť informovaní o primeraných zárukách vyžadovaných zákonom, dobe uchovávania
osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia, práve požadovať
opravu Vašich osobných údajov, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o
práve namietať spracúvanie osobných údajov, práve podať návrh na začatie konania o
ochrane osobných údajov, zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od Vás,
existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania. Profilovanie
je akákoľvek forma automatizovaného spracúvania osobných údajov, ktoré pozostáva z
použitia týchto osobných údajov na vyhodnotenie určitých osobných aspektov týkajúcich sa
človeka, predovšetkým súvisiacich s výkonnosťou v práci, majetkovými pomermi, zdravím,
osobnými preferenciami, záujmami, spoľahlivosťou, správaním, polohou alebo pohybom) V
týchto prípadoch poskytne prevádzkovateľ dotknutej osobe informácie najmä o použitom
postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania osobných
údajov pre dotknutú osobu. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť Vám Vaše osobné údaje,
ktoré spracúva. Za opakované poskytnutie osobných údajov môže prevádzkovateľ účtovať
primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Prevádzkovateľ je povinný
poskytnúť Vám osobné údaje Vami požadovaným spôsobom. Právo získať osobné údaje
nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných fyzických osôb.

Právo na opravu osobných údajov

Ako dotknutá osoba máte právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil
nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. V závislosti od účelu spracúvania osobných
údajov máte právo na doplnenie Vašich neúplných osobných údajov.

Právo namietať spracúvanie osobných údajov

Máte právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa Vašej
konkrétnej situácie, ak prevádzkovateľ vykonáva profilovanie alebo spracúva Vaše osobné
údaje na týchto právnych základoch:

 • spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom
  záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,
 • spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa
  alebo tretej strany.

Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať Vaše osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad Vašimi právami alebo záujmami alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku. Máte právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak budete namietať
spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, prevádzkovateľ ďalej osobné
údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať. Máte právo namietať spracúvanie
osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie, ak
sa Vaše osobné údaje spracúvajú na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na
štatistický účel, okrem prípadov, keď je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie
úlohy z dôvodov verejného záujmu.

Právo na výmaz osobných údajov

Ako dotknutá osoba máte právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal
osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. Ak požiadate prevádzkovateľa o vymazanie Vašich
osobných údajov, prevádzkovateľ je povinný ich vymazať v týchto prípadoch:

a. osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,
b. odvoláte súhlas, na základe ktorého prevádzkovateľ Vaše osobné údajov spracúva a
neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,
c. budete namietať spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na
spracúvanie osobných údajov alebo budete namietať spracúvanie osobných údajov na účel
priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu v akom súvisí s priamym marketingom,
d. osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,
e. dôvodom pre výmaz je splnenie povinnosti stanovenej právnym poriadkom,
f. osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa § 15
ods. 1. zákona ak prevádzkovateľ zverejnil Vaše osobné údaje a je povinný ich na základe
vyššie uvedených podmienok vymazať, má zároveň povinnosť vzhľadom na dostupnú
technológiu a náklady informovať ostatných prevádzkovateľov, ktorí spracúvajú Vaše osobné
údaje, aby títo prevádzkovatelia vymazali odkazy na Vaše osobné údaje a ich kópie alebo
odpisy. Prevádzkovateľ nemá povinnosť zmazať Vaše osobné údaje, ak sú potrebné
a. na uplatnenie práva na slobodu prejavu alebo práva na informácie,
b. na splnenie povinnosti podľa zákona alebo medzinárodnej zmluvy alebo na splnenie úlohy
realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,
c. z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,
d. na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel,
ak je pravdepodobné, že vymazanie znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie
cieľov takého spracúvania, alebo
e. na uplatnenie právneho nároku.

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Máte právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie Vašich osobných údajov, ak
a. namietate správnosť Vašich osobných údajov; prevádzkovateľ obmedzí spracúvanie Vašich

osobných údajov na dobu overenia ich správnosti,
b. spracúvanie Vašich osobných údajov je nezákonné a namiesto vymazania požiadate o
obmedzenie ich použitia,
c. prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale
potrebujete ich Vy na uplatnenie právneho nároku, alebo
d. namietate spracúvanie osobných údajov;
e. prevádzkovateľ obmedzí spracúvanie Vašich osobných údajov až do overenia, či oprávnené
dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi. Ak sa
spracúvanie osobných údajov obmedzilo, okrem uchovávania môže osobné údaje
prevádzkovateľ spracúvať len so súhlasom dotknutej osoby alebo za účelom uplatnenia
právneho nároku, na ochranu osôb alebo z dôvodov verejného záujmu. Prevádzkovateľ je
povinný Vás informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania osobných údajov
zrušené.

Oznamovacia povinnosť v súvislosti s opravou, vymazaním alebo obmedzením spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľ je povinný oznámiť príjemcovi (každý, komu sa poskytli Vaše osobné údaje)
opravu Vašich osobných údajov, vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania
osobných údajov, ak sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie.
Ak to požadujete, prevádzkovateľ Vás o týchto príjemcoch informuje.

Právo na prenosnosť osobných údajov

Osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste poskytli prevádzkovateľovi, máte právo získať v
štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Zároveň máte právo
preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak sa
spracúvanie Vašich osobných údajov vykonáva automatizovanými prostriedkami (t.j.elektronicky), pričom osobné údaje sa spracúvajú buď
a. na základe Vášho súhlasu,
b. alebo sú nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou, alebo na vykonanie
opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe Vašej žiadosti. Toto právo nesmie mať
nepriaznivé dôsledky na práva iných osôb. Uplatnením práva na prenosnosť nie je dotknuté
právo na výmaz osobných údajov. Právo na prenosnosť sa nevzťahuje na spracúvanie
osobných údajov nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri
výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi.

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov

V prípade, že by ste boli priamo dotknutí na svojich právach ustanovených zákonom o
ochrane osobných údajov máte podľa § 100 tohto zákona právo podať Úradu na ochranu
osobných údajov SR návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. Účelom konania je
zistiť, či došlo k porušeniu práv fyzických osôb pri spracúvaní ich osobných údajov alebo
došlo k porušeniu zákona a v prípade zistenia nedostatkov, ak je to dôvodné a účelné, uložiť
opatrenia na nápravu, prípadne pokutu za porušenie zákona. Vzor návrhu zverejňuje Úrad na
svojom webovom sídle. Návrh na začatie konania musí obsahovať dôkazy na podporu tvrdení
uvedených v návrhu a kópiu listiny alebo iný dôkaz preukazujúci uplatnenie práva u
prevádzkovateľa (právo na prístup k osobným údajom, právo požadovať opravu osobných údajov, právo na vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať
spracúvanie osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov), ak si takéto právo
dotknutá osoba uplatnila, alebo uvedenie dôvodov hodných osobitného zreteľa o neuplatnení
predmetného práva.
Vyššie uvedené práva (okrem práva podať návrh na začatie konania o ochrane osobných
údajov) možno e-mailom alebo písomne poštou uplatniť u prevádzkovateľa, ktorý vykonáva
dohľad nad spracúvaním osobných údajov. Prevádzkovateľovi takisto možno oznámiť únik
osobných údajov či iné závažné skutočnosti týkajúce sa spracúvania osobných údajov
prevádzkovateľom.
Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať
návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov
Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika
alebo kontaktovať úrad prostredníctvom jeho webového sídla
http://www.dataprotection.gov.sk.
Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže
uplatniť zákonný zástupca. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto
zákona, môže uplatniť blízka osoba.
Žiadosť dotknutej osoby podľa zákona o ochrane osobných údajov vybaví prevádzkovateľ
bezplatne, okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených
vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s
odoslaním informácie dotknutej osobe, ak osobitný zákon neustanovuje inak. Prevádzkovateľ
je povinný písomne vybaviť žiadosť dotknutej osoby najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia
žiadosti. Obmedzenie práv dotknutej osoby podľa zákona o ochrane osobných údajov
prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu písomne oznámi dotknutej osobe a Úradu na ochranu
osobných údajov Slovenskej republiky.
Prevádzkovateľ Vás, ako dotknutú osobu týmto informoval o ochrane Vašich osobných
údajov a poučil Vás o Vašich právach vo vzťahu k ochrane osobných údajov v rozsahu
tejto písomnej informačnej povinnosti.

Spracovanie osobných údajov na účely uskutočnenia objednávky

 1. Účely spracúvania osobných údajov: vystavenie daňového dokladu, kontaktovanie
  zákazníka ohľadom objednávky, plnenie zmluvy, vybavovanie uplatňovania zodpovednosti za
  vady predaných výrobkov – vyplývajúce z planenia zmluvy.
 2. Právny základ spracúvania osobných údajov: a) Spracúvanie osobných údajov (meno,
  priezvisko, titul, ulica a číslo, PSČ, mesto) je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo
  medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná. Predovšetkým podľa zákona
  č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.  b) Spracúvanie osobných údajov (email,
  telefónny kontakt) je nevyhnutné na plnenie zmluvy.
 3. Doba uchovávania osobných údajov –desať rokov.
  Spracovanie osobných údajov na účely zasielania marketingových informácií
  Pre spracovanie osobných údajov na účely zasielania marketingových informácií, platia
  všeobecné informácie k spracovaniu osobných údajov uvedené vyššie, a taktiež:
 4. Účely spracúvania osobných údajov: zasielanie marketingových informácií
 5. Právny základ spracúvania osobných údajov: článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR – dotknutá
  osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré
  konkrétne účely
 6. Doba uchovávania osobných údajov – tri roky.

Spracovanie osobných údajov na účely spracovania cookies

Pre spracovanie osobných údajov na účely spracovania cookies, platia všeobecné informácie
k spracovaniu osobných údajov uvedené vyššie, a taktiež:

 1. Účely spracúvania osobných údajov: Google analytics, Google ADS, Facebook pixel.
  Cookies su malé množstvo dát, ktoré servery pošlú prehliadaču. Ten ich uloží na počítači
  užívateľa. Pri každej ďalšej návšteve stránok potom prehliadač tieto dáta posiela späť serveru.
 2. Právny základ spracúvania osobných údajov: článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR – dotknutá
  osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré
  konkrétne účely
 3. Doba uchovávania osobných údajov – Súbory cookie používané na našich stránkach je
  možné z hľadiska ich trvanlivosti rozdeliť na dva základné typy. Krátkodobé tzv. „session
  cookie,“ ktoré sú iba dočasné a zostávajú uložené vo vašom prehliadači iba do tej doby,
  pokiaľ prehliadač zavriete, a dlhodobé tzv. „persistent cookie“, ktoré zostávajú uložené vo
  vašom zariadení dlhšiu dobu alebo do doby, kým ich manuálne neodstránite, pričom doba
  ponechania súborov cookie vo vašom zariadení závisí od nastavenia samotnej cookie a
  nastavenia Vášho prehliadača.

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania

Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené
výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky,
ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú.

Violetta Fashion
Violka s.r.o.
Čierna Lehota 207
4936 Slavošovce
IČO: 54338212
DIČ: 2121631908