Obchodné podmienky

I. Úvodné ustanovenia

 1. Tieto obchodné podmienky sa riadia legislatívou SR a vzťahujú sa na kúpne zmluvy
  uzavierané na diaľku prostredníctvom internetového obchodu na internetovej stránke
  www.violetta.sk (ďalej len „Internetový obchod“), pričom odoslaním objednávky Kupujúci
  vyjadruje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a reklamačnými podmienkami
  a v plnom rozsahu porozumel ich obsahu.
 2. Tieto obchodné podmienky a reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej
  zmluvy a sú záväzné pre obe zmluvné strany kúpnej zmluvy.
 3. Kúpnou zmluvou uzavretou na diaľku sa rozumie zmluva, ktorú uzatvára predávajúci a
  Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, na zásielkový predaj tovaru výlučne prostredníctvom
  prostriedkov komunikácie, najmä internetu, telefónu a elektronickej pošty (ďalej len „Kúpna
  zmluva“).
 4. Kúpna zmluva sa spravuje predovšetkým príslušnými ustanoveniami zákona č. 102/2014 Z.
  z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy
  uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a
  o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a týmito obchodnými
  podmienkami upravujúcimi podrobnosti pri ich uzatváraní a realizácii. Ak kupujúci nakupuje
  v súvislosti s podnikateľskou činnosťou (právnická osoba), kúpna zmluva sa spravuje
  predovšetkým zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a
  týmito obchodnými podmienkami.
 5. Predávajúcim je Violka s.r.o., so sídlom Čierna Lehota 207, 04936 Slavošovce,
  IČO: 54 338 212, DIČ: 2121631908 (ďalej len „Predávajúci“), ktorý je zároveň
  prevádzkovateľom Internetovej stránky www.violetta.sk (ďalej len „Stránka“) ako aj
  Internetového obchodu. Predávajúci nie je platcom DPH.
 6. Kontaktné údaje Predávajúceho vo vzťahu k Internetovému obchodu sú:
  a) kontaktná adresa: Violka s.r.o., Čierna Lehota 207, 04936 Slavošovce,
  b) kontaktné telefónne číslo: +421 908 557 529 v pracovných dňoch v čase medzi 08:00 a 16:00  hod. (11:30-13:00)
  c) e-mail: E-mail pre zákazníkov: info@violetta.sk
 7. Predávajúci je oprávnený predávať tovar (čo zahŕňa komunikáciu s Kupujúcim, fakturáciu
  tovaru, zasielanie tovaru a pod.) prostredníctvom (s využitím) Internetového obchodu.
 8. Kupujúcim sa rozumie užívateľ Stránky, resp. každý návštevník Stránky, ktorý odoslal
  objednávku prostredníctvom Internetového obchodu (ďalej len „Kupujúci”). Kupujúci uznáva
  elektronickú komunikáciu s Predávajúcim predovšetkým prostredníctvom Internetového
  obchodu, telefónu a e-mailovej komunikácie.
 9. Ak Kupujúci nakupuje v súvislosti s podnikateľskou činnosťou (právnická osoba), uvádza tiež obchodné meno, miesto podnikania alebo sídlo, IČO a DIČ. Tovarom sú všetky produkty zverejnené na Internetovom obchode.

Čl. II
Informácie o tovare a cene

 1. Farebné vyobrazenie tovaru nemusí presne zodpovedať skutočnosti, z dôvodu nepresnosti
  zobrazovacích jednotiek počítača.
 2. Cena tovaru uvedená v Internetovom obchode je konečná. Cena nezahŕňa náklady
  spojené s doručením a prepravou tovaru alebo iné voliteľné služby. Náklady spojené s
  doručením tovaru a náklady za iné voliteľné služby sú uvedené pri vytváraní objednávky a sú
  automaticky pripočítané ku kúpnej cene tovaru.
 3. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené
  inak, prípadne do platnosti termínu akcie.

Čl. III
Objednávka tovaru

 1. Kupujúci potvrdzuje, že odoslaním objednávky akceptuje cenu tovaru a obchodné
  podmienky a reklamačné podmienky Internetového obchodu.
 2. Po odoslaní objednávky bude Kupujúcemu, na e-mailovú adresu uvedenú pri objednávke
  tovaru, zaslaný potvrdzujúci email, ktorým Predávajúci potvrdí zaradenie objednávky na
  spracovanie
 3. Pri potvrdení objednávky bude stanovená celková cena objednaného tovaru a
  odhadovaný termín dodania.

Čl. IV
Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

 1. Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy
  Kupujúceho Predávajúcim vo forme:
  a) e-mailovej správy Kupujúceho zaslaného Predávajúcemu na adresu: info@violetta.sk,
  b) telefonickej objednávky.  
 2. .Záväzným akceptovaním objednávky je e-mailové potvrdenie Predávajúcim Kupujúcemu o
  akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky a po overení dostupnosti a
  termínu dodania tovaru požadovaného Kupujúcim označené napríklad ako “potvrdenie
  objednávky”.
 3. Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého
  predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru, adrese, kde má byť tovar
  dodaný a údaje o cene, spôsobe prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru
  pre Kupujúceho, údaje o Predávajúcom.
 4. Kúpnu zmluvu je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody
  medzi Kupujúcim a Predávajúcim, ak zákon alebo iný všeobecne záväzný právny predpis
  neustanovuje inak.

Čl. V
Povinnosti zmluvných strán
Predávajúci sa zaväzuje dodať:

 1. Druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň
  odoslania objednávky, okrem zjavných omylov, v prípade výraznej zmeny ceny tovaru alebo
  nedostupnosti tovaru.
  2.Tovar, ktorý bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.
 2. Kupujúcemu doklady v písomnej alebo elektronickej forme potrebné na jeho prevzatie a
  užívanie.
   
  Predávajúci nezodpovedá za:
 3. Oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa.
 4. Prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo v dôsledku nepredvídateľných prekážok.
   
  Kupujúci sa zaväzuje:
 5. Objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov, tovaru a v prípade
  akýchkoľvek závad tieto bezodkladne oznámiť.
 6. Zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň
  odoslania objednávky.

Čl. VI
Odstúpenie od kúpnej zmluvy

 1. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v súlade so zákonom č.
  102/2014 Z. z. v lehote 14 dní od prevzatia tovaru. V prípade, ak v rámci jednej objednávky bol tovar dodaný oddelene, lehota na odstúpenie plynie okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný.
 2. V súlade s § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z. z. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy,
  predmetom ktorej je:
  a) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany
  zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po
 3. Kupujúci má právo po prevzatí tovaru v rámci lehoty na odstúpenie od zmluvy tovar
  rozbaliť a odskúšať, aby zistil vlastnosti a funkčnosť tovaru, nemá však právo začať tovar
  používať a po niekoľkých dňoch vrátiť Predávajúcemu. Tovar použitý vo väčšom rozsahu ako
  postačuje na jeho odskúšanie vrátiť nemožno, ak Predávajúci v konkrétnom prípade
  nerozhodne inak; v takomto prípade Kupujúci zodpovedá za zníženie
  hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad
  rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Vo vzájomnej
  súvislosti s podmienkou uvedenou v predchádzajúcej vete je možné vrátiť len tovar, ktorý:
  a) je v pôvodnom stave,
  b) nejaví známky používania a opotrebovania vo väčšom rozsahu,
  c) je nepoškodený,
  d) je kompletný (vrátane príslušenstva, návodu atď.).
 4. Právo na odstúpenie od zmluvy je Kupujúci povinný uplatniť písomnou formou v listinnej
  podobe alebo na e-mailovú adresu Predávajúceho. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa
  považuje za zachovanú, ak bolo oznámenie o odstúpení od zmluvy odoslané najneskôr v
  posledný deň lehoty.
 5. Kupujúci je povinný najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar
  späť na adresu Predávajúceho. Odporúčame, aby si Kupujúci vyhotovil pre vlastnú potrebu
  kópiu daňového dokladu (faktúry) a tovar zaslal doporučene a ako poistenú zásielku. Tovar
  nie je vhodné zasielať dobierkou, takýto tovar nebude prevzatý.
 6. Kupujúci je povinný priložiť do balíka daňový doklad (faktúru), s kompletným
  príslušenstvom, dokumentáciou, obalom atď. ktorý mu bol doručený. Lehota na vrátenie
  tovaru sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný
  deň lehoty.
 7. Náklady spojené s vrátením tovaru znáša Kupujúci. Podľa dostupných informácií, je
  predpokladaný odhad týchto nákladov v závislosti od veľkosti, hmotnosti tovaru, vzdialenosti
  odkiaľ sa uskutočňuje vrátenie tovaru a od cien za ktoré Kupujúcim vybraný prepravca
  poskytuje svoje služby vo výške od 3,- EUR s DPH.
 8. Predávajúci sa zaväzuje kúpnu cenu vrátiť najneskôr do 14 dní. Úhrada bude uskutočnená
  rovnakým spôsobom, aký Kupujúci použil pri platbe, pokiaľ nebol dohodnutý iný spôsob
  platby.
  Platba za zakúpený tovar bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na adresu predávajúceho.
  V prípade neoprávneného odstúpenia od zmluvy bude tovar vrátený na náklady kupujúceho.
 1. Neprevzatie zásielky, ktorú si kupujúci objednal, nie je možné podľa zákona považovať za
  platné odstúpenie od zmluvy. Predávajúci má právo žiadať od Kupujúceho náhradu všetkých
  nákladov, ktoré sú spojené s neprevzatím objednanej zásielky. Všetky spory budú riešené
  súdnou cestou, v súlade s právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
 2. V prípade, ak Kupujúci nesplní niektorú zo svojich vyššie uvedených povinností podľa
  týchto obchodných podmienok, odstúpenie od zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci
  nie je povinný vrátiť všetky preukázateľné platby podľa týchto obchodných podmienok
  kupujúcemu a zároveň má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť
  kupujúcemu.

Čl. VII
Stornovanie objednávky

 1. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom môže stornovať objednávku, ktorá ešte nebola vybavená
  (expedovaná) najneskôr v deň odoslania(expedície) objednávky, zaslaním žiadosti na adresu
  info@violetta.sk alebo telefonicky +421 908557529. Za storno objednávky podľa
  predchádzajúcej vety si predávajúci neúčtuje žiadne poplatky. V prípade uhradenej kúpnej
  ceny Predávajúci vráti Kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu v lehote 14 dní bezhotovostným
  prevodom na účet, z ktorého bola uskutočnená úhrada kúpnej ceny.
 2. Predávajúci má právo stornovať objednávku z dôvodu vypredania alebo nedostupnosti
  tovaru. O stornovaní objednávky bude Predávajúci Kupujúceho bezodkladne informovať
  telefonicky, písomne alebo e-mailom. V prípade, že Kupujúci uhradil kúpnu cenu alebo jej
  časť, táto mu bude vrátená do 14 dní bezhotovostným prevodom na účet, z ktorého bola
  uskutočnená úhrada kúpnej ceny.

Čl. VIII.
Platobné podmienky

 1. Internetový obchod ponúka nasledovné možnosti platby:
  a) Dobierka – v rámci Slovenskej republiky najpoužívanejší spôsob platby. Peniaze za tovar
  Kupujúci uhradí až pri jeho prevzatí. Cena dobierky je 1 euro.
  b) Prevod na bankový účet Predávajúceho – platba prostredníctvom vkladu na bankový účet
  Predávajúceho. Číslo účtu Predávajúceho bude Kupujúcemu zaslané. Ako variabilný symbol
  slúži číslo objednávky.
  c) Platba platobnou kartou alebo prostredníctvom internet bankingu – cez službu Besteron
  a.s.
  d) V hotovosti na prevádzke – osobný odber na adrese: Slavošovce 274, 04936 Slavošovce.
 2. Cena za dodanie tovaru objednaného v rámci jednej objednávky je nezávislá na počte
  objednaných kusov. Cena za dodanie tovaru je vykonávaná prostredníctvom služieb a ich
  cien, ktoré je možné si vybrať pri potvrdzovaní objednávky v pokladni a ktoré je Kupujúci
  povinný uhradiť predávajúcemu súčasne s úhradou kúpnej ceny za tovar, ak sa nejedná o
  prípady, kedy Predávajúci Kupujúcemu cenu za dodanie tovaru neúčtuje. Cena za dodanie
  tovaru(poštovné) a cena služby dobierka sa zobrazuje pri vytváraní objednávky v tzv.
  “pokladni” pred potvrdením objednávky.
 3. Daňový doklad (faktúra) bude pri doručení priložená v balení tovaru, alebo bude odoslaná
  elektronicky emailom.

Čl. IX
Dodacie podmienky

 1. Dodacia lehota začína plynúť dňom prijatia záväznej objednávky, ktorá obsahuje všetky
  potrebné údaje na jej vybavenie.
 2. Obvyklá dostupnosť tovaru je uvedená pri každom tovare v Internetovom obchode. 
 3. Ak sa nedohodlo inak, Predávajúci sa zaväzuje dodať Kupujúcemu tovar bezodkladne,
  najneskôr do 5  pracovných dní od emailového potvrdenia objednávky Kupujúcemu, ak pri
  tovare nebola uvedená dlhšia dodacia lehota. Ak je tovar skladom, je expedovaný v čo
  najkratšom čase. Dodanie tovaru uskutočňujeme počas pracovných dní od 08:00-17:00.
 4. Dodacie lehoty sa predlžujú v prípade neočakávaných, Predávajúcim nezavinených
  skutočností,.
 5. Ak sa v objednávke nachádza viacero tovarov a časť z nich nie je skladom, Predávajúci
  informuje o tom Kupujúceho s možnosťami čiastočných dodávok. To platí aj v prípade, ak sa
  objednávke nachádza len jeden tovar.
 6. Kupujúci je povinný ihneď po doručení zásielky s tovarom tovar úplne vybaliť a zistiť, či nie
  je mechanicky poškodený. V prípade mechanického poškodenia alebo nekompletnosti
  zásielky sa zaväzuje bezodkladne informovať Predávajúceho.
 7. Kupujúci je povinný poskytnúť súčinnosť pre bezproblémové prevzatie tovaru. Pokiaľ tak
  Kupujúci neučiní a tovar bude vrátený späť na náklady Predávajúceho z dôvodu
  opakovaného nezastihnutia Kupujúceho, Predávajúci má voči Kupujúcemu nárok na náhradu
  vzniknutej škody vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie tovaru.
 8. Spôsoby doručenia tovaru: Slovenská pošta a Packeta Slovakia s.r.o., Výdajné miesto
  Predajňa Violetta Fashion , Slavošovce 274, 04936. Presná cena za doručenie sa Vám zobrazí
  v 1. kroku objednávky – Doprava a platba.

 Čl. X
Reklamačný poriadok

 1. Kupujúci uplatňuje reklamáciu písomne poštou na adrese Predávajúceho alebo
  elektronickou poštou na e-mailovej adrese info@violetta.sk v zákonom stanovenej záručnej
  dobe, ktorá je 24 mesiacov, pokiaľ zákon neudáva inú záručnú dobu alebo pokiaľ nebolo
  dohodnuté inak, a začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim.  
 2. Kupujúci je pri uplatnení reklamácie povinný zaslať predávajúcemu spolu s reklamovaným
  tovarom originál daňového dokladu a originál záručného listu (pokiaľ bol k výrobku dodaný).
  Predávajúci nepreberie reklamovaný tovar zaslaný kupujúcim na dobierku. Tovar je
  potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu tovaru a odporúčame
  tovar zaslať doporučene a ako poistenú zásielku.
 3. Kupujúci je povinný pri uplatnení reklamácie pravdivo uviesť všetky požadované
  informácie, najmä presne označiť druh a rozsah vady tovaru. Tieto vady je kupujúci povinný
  jasne dofitiť a zaslať na uvedenú emailovú adresu.  K reklamácií, alebo k vráteniu
  tovaru odporúčame vyplniť naše online formuláre ktoré nájdete v dolnej pätičke stránky.
 4. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré zistí na predávanom tovare pri prevzatí kupujúcim a
  za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí a užívaní tovaru počas záručnej doby.
 5. Predávajúci nezodpovedá za vady spôsobené najmä nasledovným užívaním: mechanickým
  poškodením, neodvratnou udalosťou (živelnou pohromou, nesprávnym zaobchádzaním), v
  rozpore s návodom na užívanie a obvyklým spôsobom používania, v osobitných prípadoch,
  ak to vyplýva z povahy veci aj zásahom nepovolanej osoby, vrátane užívateľa, prípadne iným
  neodborným zásahom, používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou
  vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzeného prostrediu tovaru,
  zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar, poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním,
  používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými
  zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením
  záručných podmienok.
 6. Predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3
  pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa
  vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa
  uplatnenia reklamácie a následne reklamáciu vybaviť v lehote, ktorá nesmie byť dlhšia ako
  30 dní od uplatnenia reklamácie. Vybavenie reklamácie bude Kupujúcemu oznámené
  telefonicky, písomne alebo elektronickou poštou. Vybavenie reklamácie trvá najviac 30 dní
  odo dňa doručenia reklamovaného tovaru Predávajúcemu, pokiaľ sa nedohodne inak.
  Zákazník má právo až po 30 dňoch odstúpiť od zmluvy po začatí reklamačného procesu, ak
  jeho žiadosť nestihla byť vybavená.
 7. V prípade reklamácie uplatnenej do 12 mesiacov od kúpy výrobku, Predávajúci môže
  vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Ak Predávajúci
  zamietne reklamáciu uplatnenú po 12 mesiacoch od kúpy výrobku, Predávajúci je povinný
  informovať Kupujúceho o tom, komu možno zaslať výrobok na odborné posúdenie.
 8. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a
  riadne odstránená. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje Predávajúci a je povinný vadu bez
  zbytočného odkladu odstrániť.  Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu,
  aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má Kupujúci právo na výmenu veci alebo
  má právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Kupujúcemu, ak ide síce o
  odstrániteľné vady, ak však Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave
  alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.. Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá však
  nebráni riadnemu užívaniu tovaru, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny Tovaru. 
 9. Ak má Kupujúci právo na výmenu Tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy, záleží na
  Kupujúcom, ktoré z týchto práv si uplatní. Len čo si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už
  túto voľbu sám jednostranne meniť. Akcia “Veľkosti meníme bez poštovného” platí len na
  jednu výmenu a len pre adresy v Slovenskej republike.
 10. Predávajúci je povinný  vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z
  nasledujúcich spôsobov: a) odovzdaním opraveného tovaru, b) výmenou tovaru, c) vrátením
  kúpnej ceny tovaru, d) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru, e) písomnou výzvou na
  prevzatie Predávajúcim určeného plnenia, f) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.
  Článok XI.
  Záverečné ustanovenia
 11. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto obchodné podmienky a reklamačné
  podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia Kupujúceho. V prípade zmeny obchodných
  podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom
  tých obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky Kupujúcim
  a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho.
 12. Neoddeliteľnou súčasťou týchto obchodných podmienok je aj reklamačný poriadok.
 13. Odoslaním objednávky Kupujúci si prečítal obchodné podmienky ako aj reklamačné
  podmienky a porozumel ich zneniu. Kupujúci zároveň odoslaním objednávky udeľuje súhlas
  na spracovanie svojich osobných údajov.
 14. Tieto obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a
  účinnosť 30.08.2021
 15. Tieto obchodné podmienky a reklamačné podmienky nadobúdajú účinnosť voči
  kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

  Violetta Fashion
  Violka s.r.o.
  Čierna Lehota 207
  4936 Slavošovce
  IČO: 54338212
  DIČ: 2121631908