SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV
upravený podľa ustanovení nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o
ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len

GDPR)

Dotknutá osoba: Zákazník/odberateľ newslettrov
Prevádzkovateľ: Zuzana Violová, Čierna Lehota 41, 04936 Slavošovce,
IČO: 51540827,DIČ: 1084692334
Zoznam osobných údajov:
Osobné údaje žiadateľov o zaradenie do databázy pre zasielanie newslettrov – emailová adresa.
Účely spracovania osobných údajov:
Evidencia e-mailových adries pre zasielanie marketingových ponúk.
Osobné údaje sa nesmú ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmito účelmi.
Príjemcovia osobných údajov: Zuzana Violová, Čierna Lehota 41, 04936 Slavošovce,
IČO: 51540827,DIČ: 1084692334
Právny základ spracovania osobných údajov – článok 6, ods. 1. písmeno a) GDPR – dotknutá osoba
vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel.
Doba uchovávania osobných údajov – 10 rokov.
Dotknutá osoba týmto čestne prehlasuje, že dáva prevádzkovateľovi svoj výslovný a bezvýhradný
súhlas, aby spracúval jej osobné údaje vo vyššie uvedenom rozsahu, na uvedený účel a počas vyššie
uvedenej doby.
Dotknutá osoba je povinná poskytnúť pravdivé a aktuálne osobné údaje. V prípade zmeny osobných
údajov je dotknutá osoba povinná zmenu bezodkladne oznámiť prevádzkovateľovi.
Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na
zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.
Práva dotknutej osoby vymedzuje kapitola 3 GDPR. Ide napr. o práva požadovať od prevádzkovateľa
prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, práva na ich opravu alebo vymazanie alebo
obmedzenie spracúvania alebo práva namietať proti spracúvaniu, ako aj práva na prenosnosť údajov a
právo podať sťažnosť dozornému orgánu.
Dotknutá osoba zaškrtnutím checkboxu potvrdzuje, že bola oboznámená s uvedenými informáciami
a súhlasí s nimi.